Informace o zpracování osobních údajů

Tímto uděluji společnosti EDU Effective, IČO: 22691367, se sídlem Antala Staška 34, Praha 4, 140 00, Česká republika, Evropská unie (dále jen "EDU Effective") souhlas se zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsem je poskytl společnosti EDU Effective, tj. v rozsahu registračních formulářů na webových stránkách: www.effectivemba.online, www.edueffective.online.
(všechny dále jen "webové stránky") a dále v rozsahu údajů a informací získaných v rámci mého využívání webových stránek.

Pokud se účastním akcí pořádaných společností EDU Effective, uděluji také souhlas se zpracováním dalších osobních údajů, které byly uvedeny v registračním formuláři na tuto akci, a to i po jejím skončení.

Konkrétně se jedná o mé jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní údaje nebo elektronické údaje o mé IP adrese a cookies (dále jen "osobní údaje").

Právní důvody pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v tomto formuláři souhlasu. Na základě tohoto souhlasu je EDU Effective oprávněna zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádného provádění: marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik týkajících se chování, zasílání obchodních sdělení (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou), zasílání pozvánek na akce pořádané EDU Effective, poskytování odborných a marketingových informací, a to všemi komunikačními prostředky, zejména prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Souhlasím také s tím, aby společnost EDU Effective prováděla profilování na základě osobních údajů a zpracovávala osobní údaje automatizovanými postupy.

To znamená, že při použití výše uvedených postupů mohou být Osobní údaje zpracovávány automatizovaně tak, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky, které odpovídají jejich preferencím a zájmům podle jejich zjištěného chování.

V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví uživatelé dostávat různé výhody a nabídky nebo mohou být konkrétní nabídky a výhody dostupné pouze vybraným uživatelům.

Třetí strany nemají přístup k osobním údajům bez mého dodatečného souhlasu nebo na základě zákonné povinnosti.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let nebo do okamžiku odvolání tohoto souhlasu a na dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což je úkon, který jsem oprávněn kdykoli provést.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vyplývajícího z tohoto souhlasu, který by byl udělen před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na nakládání s osobními údaji, které EDU Effective zpracovává na základě jiných právních důvodů, než kdy je souhlas nutný (tj. zejména zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Zásady ochrany osobních údajů
EDU Effective

Poslední aktualizace: Srpen 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, které vaše osobní údaje shromažďujeme, jak vaše údaje používáme, jak je zveřejňujeme a jak je chráníme.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:
Správcem Vašich osobních údajů je EDU Effective, IČ: 22691367, se sídlem Antala Staška 34, Praha 4, 140 00, Česká republika, Evropská unie, zastoupená předsedou správní rady Dr. Pavlem Makovským (dále jen "správce").

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Neváhejte se na nás obrátit se svými návrhy nebo stížnostmi na následující e-mailovou adresu: dataprotection@edueffective.online.

KTERÉ POLOŽKY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřenými smlouvami.

Nejčastěji se jedná o:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • telefonní číslo
 • E-mail
 • IP adresu
 • MAC adresa

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • Adresu trvalého bydliště
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČO (v případě osob samostatně výdělečně činných)
 • Osobní identifikační číslo*
 • Místo narození
 • Státem vydaný průkaz totožnosti s fotografií (číslo osobního průkazu totožnosti/kopie osobního průkazu totožnosti/průkazu osoby se zdravotním postižením)*
 • Státní příslušnost
 • Vzdělání
 • Zaměstnání, pracovní pozice

DOBU, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME.

Vaše údaje budeme zpracovávat vždy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a následně na základě vámi uděleného souhlasu po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu.

Žádost o výmaz osobních údajů naleznete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho předchozího souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat zasláním e-mailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, přičemž toto odvolání je bez jakýchkoli dalších nákladů a důsledků pro stávající nebo budoucí smluvní vztahy mezi Správcem a námi.

V takovém případě ukončíme veškeré činnosti zpracování.

Zpracováváme některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smluv bez ohledu na váš souhlas, a to po nezbytnou dobu (např. včetně případné reklamační lhůty).

To platí i pro plnění povinností vyplývajících pro nás z obecně závazných právních předpisů, kdy musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje po dobu stanovenou těmito předpisy nebo v souladu s nimi, a to i poté, co jste případně svůj souhlas odvolali.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas;
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • v některých případech máte právo vznést námitku nebo stížnost na zpracování;
 • právo požádat o přenositelnost údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
  právo na opravu nebo doplnění osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech a
  právo na další.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo správce nebo zpracovatel, který rovněž poskytne dostatečné a důvěryhodné záruky ohledně technických a organizačních opatření používaných k ochraně vašich osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v technicky a fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Za určitých podmínek však mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům a finančním úřadům apod., a to v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme poskytnout přímo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužíváme k rozhodování výhradně na základě automatizovaného zpracování nebo profilování.

 

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoli podnětů, dotazů nebo v případě nejasností v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, včetně stížností, se můžete obrátit na správce, konkrétně na zástupce pro vyřizování podnětů a stížností subjektů údajů, jak je uvedeno výše.

 

 

* Shromážděné osobní údaje budou použity pro účely předepsané v přihláškách/dokumentech a budou sloužit jako podklad pro kritéria pro přijetí a výběr, pro přiznání přijímacího řízení a stipendií a pro komunikaci v záležitostech souvisejících s přijetím; osobní údaje budou použity jako důkaz pro ověření totožnosti studenta, jeho kvalifikace a studijních výsledků a dalších informací uvedených v přihláškách/dokumentech; a pro identifikaci případných opakovaných přihlášek a záznamů o předchozím a stávajícím studiu na EDU Effective a jiných institucích a pro identifikaci studenta. Pokud je student přijat do EDU Effective, budou osobní údaje poskytnuté během procesu podávání přihlášky přeneseny do systému evidence studentů EDU Effective spolu s osobními údaji (včetně průkazu totožnosti s fotografií) poskytnutými během registrace, aby se staly součástí oficiálních záznamů o studentech.
Osobní údaje budou důvěrné a budou s nimi nakládat pouze oprávnění zaměstnanci EDU Effective. EDU Effective může předat osobní údaje externímu zástupci, a to pro výše uvedené funkce a účely, jako je zpracování studentských víz, zajištění aktivit (mimo jiné včetně výměn, stáží, praxí a exkurzí) a poskytování stipendií a finanční pomoci, a pokud to vyžaduje zákon.
Osobní údaje jsou EDU Effective poskytovány za účelem vyplnění žádosti o přijetí a v případě přijetí, prostřednictvím zápisových řízení a během studia na EDU Effective. Osobní údaje budou použity pro EDU Effective k plnění jejích administrativních, vzdělávacích, akademických a výzkumných funkcí a pro přímo související účely.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí příslušných osobních údajů však způsobí, že EDU Effective nebude moci vykonávat příslušné funkce, např. nebude moci posoudit žádost studenta o přijetí, registraci a zápis do programů. Osobní údaje všech současných studentů a pěti let po ukončení studia budou bezpečně uchovávány u matrikáře. Po uplynutí této doby budou osobní údaje o studentovi archivovány. V obou případech bude kontrolu zajišťovat registrátor v souladu se zásadami ochrany osobních údajů EDU Effective.

 

EDU Effective